Actualitat UIFAND

moneyvalEn data d'avui el MONEYVAL ha publicat el seu informe anual d'activitats corresponent a l'exercici 2018 en el qual, respecte al Principat d'Andorra, indica el progrés assolit en relació amb 12 de les Recomanacions del GAFI i insta a continuar els esforços de millora del nostre sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

MONEYVAL Annual report 2018 [ENG] (1,46 Mb)

MONEYVAL Rapport annuel 2018 [FR] (5,82 Mb)

Memoria 2018El dia 2 d'agost de 2019, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2018 (en català)

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector bancari, a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie d'accions recomanades.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2019, del 23 de maig de 2019, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga la Resolució 1/2016, de 25 de febrer del 2016.

En data d'avui, ambdues Autoritats ratifiquen la seva voluntat de col·laboració substituint l'acord anterior de 30 de novembre de 2012, per un de nou que amplia i ampara les seves noves competències.

Beneficiari efectiuLa UIFAND emet la guia del beneficiari efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions".