Casinos de joc, presencials i en línia

A. Definició del subjecte obligat

Els casinos són els establiments en què són explotats jocs mixtos d’atzar i habilitats de forma presencial, d’apostes de contrapartida, de taula, tant de cercle com de contrapartida i màquines d’atzar oneroses, per als quals, aquest tipus d’establiment ha estat degudament autoritzat, i en qual es poden organitzar paral·lelament activitats socioculturals com representacions, exposicions, congressos i activitats de restauració, o altres que contingui la llicència que hagi obtingut l’operador.

Els serveis de joc d’atzar abasten tots els serveis que impliquin apostes de valor monetari en jocs d’atzar, inclosos aquells amb un component d’habilitat com les loteries, els jocs de casino, el pòquer i les apostes, i que es prestin en una ubicació física, o per qualsevol mitjà a distància, per mitjans electrònics o mitjançant qualsevol altra tecnologia que faciliti la comunicació, i a petició individual del destinatari del servei.

Cal tenir present que, reglamentàriament, es poden excloure de l’àmbit dels subjectes obligats, totalment o parcialment, i sobre la base d’una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d’informació que siguin rellevants, els jocs d’atzar, exceptuant els casinos, que presentin un risc baix de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.

Per a més informació:

- Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat, de regulació dels jocs d’atzar

- Article 2.2 f) de la Llei 14/2017.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels casinos i altres proveïdors de jocs d’atzar establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: