Actualitat UIFAND

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector bancari, a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie d'accions recomanades.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2019, del 23 de maig de 2019, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga la Resolució 1/2016, de 25 de febrer del 2016.

En data d'avui, ambdues Autoritats ratifiquen la seva voluntat de col·laboració substituint l'acord anterior de 30 de novembre de 2012, per un de nou que amplia i ampara les seves noves competències.

Beneficiari efectiuLa UIFAND emet la guia del beneficiari efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions".

Moneyval 5 2018El Moneyval ha publicat el primer informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra:

Informe (anglès)

L'informe també es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat de "Moneyval" i a la pàgina web del Moneyval

Aquest informe analitza el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions del GAFI des de l'avaluació mútua del 2017. Per tal de reflectir aquest progrés, el Moneyval ha apujat l'anotació de fins a 12 Recomanacions, concretament:

· Les recomanacions 3 (delicte de blanqueig de capitals), 12 (persones políticament exposades), 16 (transferències electròniques), 22 (mesures de diligència de les professions no financeres designades), 23 (altres mesures de les professions no financeres designades) i 34 (guies i feedback) s'han apujat fins a una qualificació de "Largely Compliant"

· Les Recomanacions 2 (cooperació i coordinació nacional), 11 (manteniment de registres), 15 (noves tecnologies), 20 (declaració d'operacions sospitoses). 21 (revelació i confidencialitat) i 32 (transport d'efectiu) s'han apujat fins a una qualificació de "Compliant"