Comerciants

A. Definició del subjecte obligat

A efectes de la Llei 14/2017, les persones que comerciïn amb béns són subjectes obligats si els pagament que efectuen o reben es fan en efectiu i per un import igual o superior a 10.000 euros o del seu contravalor en moneda estrangera, independentment, si es fa en una única transacció o en diverses operacions entre les que sembli existir algun tipus de relació.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als comerciants descrits en el paràgraf anterior.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels comerciants establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: