NRA (ERN)

Seguint la Recomanació 1 del GAFI i la seva Nota Interpretativa, l’Estudi de Risc Nacional (NRA, “national risk assessment”) és una autoavaluació. En aquest sentit, la valoració del risc per part de les autoritats es troba regulada a l’article 4 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (BC/FT), que estableix que la UIFAND coordina l’adopció de les mesures nacionals adequades per detectar, avaluar, comprendre i mitigar els riscos de BC i FT, i que aquesta avaluació es revisa periòdicament i, en particular, quan es produeixin esdeveniments o novetats importants.

Per dur a terme aquesta autoavaluació, Andorra utilitza l’Instrument per a l’avaluació de risc quant al BC i el FT desenvolupat i posat a la seva disposició pel Banc Mundial.

Aquests estudis permetran als subjectes obligats tenir un millor coneixement dels riscos als que es troba exposat el seu sector, i els serviran per poder complementar els seus Estudis de Risc Individuals i poder implantar les mesures de detecció i prevenció necessàries per mitigar aquests riscos.

Document d'interès:

 Estudi de Risc Nacional 2016
 Estudi de Risc Nacional 2020 
 Recomanació 1 GAFI i la seva nota interpretativa (ENG)