NRA (ERN)

Portada NRAL’Estudi de Risc Nacional (NRA, amb les seves sigles en anglès) del Principat d’Andorra ha estat realitzat, pel propi país, com una autoavaluació. Per dur-lo a terme, Andorra ha utilitzat l’Instrument per a l’avaluació de risc quant al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (BC/FT) desenvolupat i posat a la seva disposició pel Banc Mundial. L’estudi es va finalitzar al desembre del 2016 i es composa de dues parts: una fa referència a tot el país i, l’altra, realitza una valoració sectorial i ha estat publicada al juliol del 2017.

Aquest estudi permetrà als subjectes obligats tenir un millor coneixement dels riscos als que es troba exposat el seu sector, i li servirà per poder complementar el seu Estudi de Risc Individual i poder implantar les mesures de detecció i prevenció necessàries per mitigar aquests riscos.

Document d’interès

Estudi de Risc Nacional (ERN) a nivell sectorial