Fideïcomissaris

A. Definició del subjecte obligat

El negoci jurídic del fideïcomís s’ha de considerar equivalent en l’ordenament jurídic andorrà a la figura del trust estranger, en equivalència també amb la Directiva (UE) 2015/849.

En aquest sentit, la normativa de PBC/FT considera subjectes obligats a les persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars a fideïcomisos de caràcter professional o no professional.

En el cas dels fideïcomissaris que exerceixen el càrrec de manera professional, les obligacions esmentades en aquest apartat s’han de llegir com addicionals a les corresponents a proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos. Per contra, els fideïcomissaris no professionals únicament han de complir amb aquestes obligacions.

Per més informació, veure la Disposició Addicional tercera de la Llei 14/2017.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels fideïcomissaris o persones que exerceixin un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars als fideïcomisos tant de caràcter professional com no professional, establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: