Actualitat UIFAND

Avui la UIFAND ha fet extensiu als subjectes obligats no financers els qüestionaris relatius a l’Estudi Nacional de Risc 2020.

Les respostes als dits qüestionaris són un dels eixos principals per poder valorar adequadament l’exposició dels sectors concernits i la seva vulnerabilitat davant als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als quals poden estar exposats. Així mateix, se'ls ha tramès una nota informativa per explicar l’abast i el propòsit de dit estudi.

Els subjectes obligats no financers que no hagin rebut el corresponent correu poden respondre als qüestionaris a les següents adreces: 

link Qüestionari general: https://forms.gle/JHbdidmnafPMipRP8
link Qüestionari "Advocats": https://forms.gle/J5yjsbB7CdRhB3Na8
link Qüestionari "Comptables externs, assessors fiscals, auditors, economistes, gestors i altres proveïdors de serveis a societats i altres estructures jurídiques": https://forms.gle/X1zFG4a9WJ1K2qdV6
link Qüestionari "Agents immobiliaris": https://forms.gle/REqa1AGHdBCMhdxbA
link Qüestionari "Comerciants de béns d'alt valor": https://forms.gle/anHPHnnD6bDr1JgHA

pdf Nota Informativa

Avui la UIFAND ha fet extensiu a les organitzacions sense ànim de lucre el qüestionari relatiu a l’Estudi Nacional de Risc 2020.

Les respostes al dit qüestionari són un dels eixos principals per poder valorar adequadament l’exposició del sector concernit i la seva vulnerabilitat davant als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als quals poden estar exposats. Així mateix, s’ha tramès a les OSALs la carta del Cap de la UIFAND i una nota informativa per explicar l’abast i el propòsit de dit estudi.

Les OSALs que no hagin rebut el corresponent correu poden respondre al qüestionari a la següent adreça: https://forms.gle/2LWCEcxe5Ep9oPvK7

pdf Carta del Cap de la UIFAND
pdf Nota Informativa

S'informa que queda sense efecte l'horari excepcional establert pel comunicat emès el 16 de març del 2020.

A partir d'avui, i de conformitat amb les dades publicades al comunicat oficial de Funció Pública del 18 de desembre del 2019, la UIFAND passa a fer l'horari intensiu d'estiu d'atenció al públic de 8:00 a 15:00 hores fins el dimecres 9 de setembre del 2020.

Igualment, es seguirà prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions. Tot i això, i si existeix la necessitat de desplaçar-se a les dependències de la UIFAND, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.

2019La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2019.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2019

En seguiment al comunicat d’adopció de mesures excepcionals emès per la UIFAND el proppassat 16 de març i, en resposta als dubtes manifestats per alguns subjectes obligats financers, comuniquem que:

i) S’ajorna la data de lliurament a aquesta Unitat dels informes d’auditoria en compliment dels comunicats tècnics de la UIFAND núm. CT-05/2019, CT-06/2019 i CT 07/2019, la qual passa a ser el 30 d’abril del 2020. Aquest nou termini es revisarà en funció de l’evolució de la situació.
ii) Els informes d’auditoria s’han de facilitar a la UIFAND en format electrònic, d’acord amb les mesures excepcionals ja comunicades. Els informes en format físic es podran dipositar a la bústia de la UIFAND previ avís telefònic.

Finalment, cal recordar que en aquest exercici els informes d’auditoria, a més de ser objecte de les accions de supervisió habituals, seran una font d’informació rellevant per a la revisió de l’Estudi Nacional de Risc. Per la qual cosa, sol·licitem que tots els subjectes obligats quins auditors hagin finalitzat la revisió i no tinguin necessitat d’esgotar el nou termini establert, aportin els corresponents informes quan aviat millor.

D'acord amb les indicacions sanitàries del Govern d'Andorra en relació amb la prevenció del Coronavirus (COVID-19), i davant la necessitat d'establir protocols de contenció, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra comunica que, a partir de la data d'avui, estableix un servei de mínims adoptant les següents mesures:

i) Les oficines de la UIFAND romandran obertes de les 8 a les 14 hores.

ii) En cas de necessitat i/o urgència es pot contactar, de manera prioritària, via telefònica als efectes oportuns, evitant d'aquesta manera, en el possible, la presència física.

Aquestes mesures, que pretenen garantir el servei que ofereix la UIFAND són de caràcter excepcional i es mantindran fins a nova ordre.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat Legislació nacional el text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, publicat al BOPA el 26 de febrer del 2020.

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2020, el qual adapta a la legislació vigent el CT-01/2017, relatiu als indicadors de risc i principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL.

Pàgina 1 de 13