Actualitat UIFAND

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2024 relatiu a les obligacions dels veedors digitals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El Butlleti Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica el Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual aprova un nou text normatiu i dos annexos, el qual deroga el Decret 111/2022 de 25-03-2022 i les seves posteriors modificacions.

De conformitat amb els estàndards internacionals (R.15 del GAFI – “noves tecnologies”), des de la UIFAND s’ha endegat un estudi de risc per avaluar l’ecosistema d’actius virtuals dins del territori andorrà. L’objectiu és poder obtenir dades qualitatives i quantitatives de tots els subjectes obligats, les quals permetin tenir una imatge fidedigna de la situació actual al Principat d’Andorra.
Per tant, és molt important i imprescindible que tots els subjectes obligats participin mitjançant resposta a un breu qüestionari que es troba disponible a: La data límit per aportar la resposta és el 18 de març del 2024.
Per a més informació s’adjunta una nota informativa que descriu l’objecte d’estudi i la metodologia emprada.

Pàgina 1 de 21