Altres subjectes obligats no financers

A. Definició del subjecte obligat

La normativa de blanqueig considera subjectes obligats a:

  • Les persones que comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art, també quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries d’art i cases de subhastes, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros.
  • Les persones que emmagatzemin obres d’art, comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art quan aquesta activitat es dugui a terme en zones franques, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros.
  • Els gestors de les zones franques i els operadors que hi estiguin establerts.

Es tracta de persones que desenvolupen la seva activitat en zones franques, que són àrees que pretenen afavorir el comerç i el creixement econòmic mitjançant l’eliminació d’aranzels i altres impostos, així com la reducció dels requisits burocràtics, que variarà entre els diferents països que disposen d’aquestes zones.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als anteriorment mencionats.

Per més informació, veure la Decisió UE 2021/799 del Consell, de 16 de setembre de 2019.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels subjectes obligats establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: