Notaris

A. Definició del subjecte obligat

Els notaris són persones professionals del dret investides de funció pública que, de conformitat amb Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat, tenen autoritat per donar fe dels contractes i els altres actes extrajudicials, conservar-los en protocols i expedir-ne còpies.

Els notaris són subjectes obligats quan participen, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:

- La compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;

- La gestió de fons, valors o altres actius del client;

- L’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;

- L’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats;

- La creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues.

Per a més informació:

- Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat

- Article 2 b) de la Llei 14/2017.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels notaris establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: