Normativa internacional

40 Recomanacions de GAFI (FATF Recommendations)

Les Recomanacions del GAFI estableixen un marc de mesures global i coherent que els països haurien d'implementar per combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com el finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva. Els països tenen marcs jurídics, administratius i operatius diversos i diferents sistemes financers, de manera que no es poden prendre mesures idèntiques per contrarestar aquestes amenaces.
Les Recomanacions del GAFI, per tant, estableixen una norma internacional, que els països haurien d'implementar a través de mesures adaptades a les seves circumstàncies particulars. Les normes FATF comprenen les mateixes Recomanacions i les seves Notes interpretatives, juntament amb les definicions aplicables en el Glossari.

 5a Directiva (EUR-Lex)

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)

Reglament de la informació que acompanya les transferències de fons

Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006

Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad

Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad