Comunicats tècnics vigents

Una de les competències de la UIFAND consisteix en desenvolupar la Llei 14/2017 i el seu Reglament d’aplicació i dita tasca es pot dur a terme mitjançant la publicació de comunicats tècnics. Els comunicats tècnics són uns instruments que contenen recomanacions i orientacions que la Unitat consideri oportunes i són d’obligat compliment per part dels subjectes obligats als que van dirigits.

S’ha de tenir en compte que fins l’any 2019 alguns comunicats tenien accés restringit i els podien consultar exclusivament els subjectes obligats als que eren destinats (per exemple, els comunicats d’auditoria).

Any 2020
  CT-05/2020 Comunicat tècnic CT-05/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea
  CT-04/2020 Comunicat Tècnic CT-04/2020 adreçat a totes les entitats bancàries en el marc de la pandèmia de COVID-19
  CT-03/2020 Comunicat Tècnic CT-03/2020 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI
  CT-02/2020 Comunicat tècnic CT-02/2020 relatiu a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre
  CT-01/2020 Comunicat Tècnic CT-01/2020, que modifica la periodicitat de la tramesa d'informació periòdica establerta al CT-05/2018
Any 2019
  CT-02/2019 Comunicat Tècnic CT-02/2019 relatiu a l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu.
  CT-03/2019 Comunicat Tècnic CT-03/2019 que deroga l'anterior CT-02/2015 en relació amb operacions de diners en efectiu.
  CT-05/2019 Comunicat Tècnic CT-05/2019 adreçat a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida
  CT-05/2019 Annex Annexos al Comunicat Tècnic CT-05/2019 adreçat a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida
  CT-06/2019 Comunicat Tècnic CT-06/2019 adreçat a les entitats financeres no bancàries
  CT-06/2019 Annex Annexos al Comunicat Tècnic CT-06/2019 adreçat a les entitats financeres no bancàries
  CT-07/2019 Comunicat Tècnic CT-07/2019 adreçat a les entitats financeres bancàries
  CT-07/2019 Annex Annexos al Comunicat Tècnic CT-07/2019 adreçat a les entitats financeres bancàries
  CT-08/2019 Comunicat Tècnic CT-08/2019 adreçat a les institucions de gir postal
Any 2018
  CT-01/2018 Comunicat Tècnic CT-01/2018 que deroga l'anterior CT-01/2014 en relació al llistat de països tercers equivalents.
  CT-04/2018 Comunicat tècnic CT-04/2018 relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND
  CT-04/2018 bis Comunicat tècnic CT-04/2018 bis relatiu a l'jornament de la resposta al comunicat tècnic CT-04/2018 destinat a tots els subjectes obligats
  CT-09/2018 Comunicat tècnic CT-09/2018 adreçat a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida
  CT-09/2018 annexos Annexos al comunicat tècnic CT-09/2018 adreçat a les companyies d'assegurances autoritzades a operar en el ram de vida
  CT-10/2018 Comunicat tècnic CT-10/2018 adreçat a les entitats financeres no bancàries
  CT-10/2018 annexos Annexos al comunicat tècnic CT-10/2018 adreçat a les entitats financeres no bancàries
  CT-11/2018 Comunicat tècnic CT-11/2018 adreçat a les entitats financeres bancàries
  CT-11/2018 annexos Annexos al comunicat tècnic CT-11/2018 adreçat a les entitats financeres bancàries
  CT-12/2018 Comunicat tècnic CT-12/2018 adreçat a les institucions de gir postal
Any 2016
  CT-02/2016 Comunicat tècnic CT-02/2016 relatiu a l'aplicació de mesures en relació amb determinades persones i entitats
  CT-10/2016 Comunicat tècnic CT-10/2016
Any 2014
  CT-02/2014 Comunicat tècnic CT-02/2014 relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina