Comunicats tècnics vigents

Una de les competències de la UIFAND consisteix en desenvolupar la Llei 14/2017 i el seu Reglament d’aplicació i dita tasca es pot dur a terme mitjançant la publicació de comunicats tècnics. Els comunicats tècnics són uns instruments que contenen recomanacions i orientacions que la Unitat consideri oportunes i són d’obligat compliment per part dels subjectes obligats als que van dirigits.

S’ha de tenir en compte que fins l’any 2019 alguns comunicats tenien accés restringit i els podien consultar exclusivament els subjectes obligats als que eren destinats (per exemple, els comunicats d’auditoria).

Comunicats Tècnics UIFAND
Any 2023
   CT-03/2023 Comunicat Tècnic CT-03/2023, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d’alt risc segons el GAFI
   CT-02/2023 Comunicat tècnic CT-02/2023 que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu
   CT-01/2023 Comunicat tècnic CT-01/2023 que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu
Any 2022
   CT-09/2022 Comunicat tècnic CT-09/2022, relatiu als procediments de denúncia i els mecanismes per informar sobre la infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa
   CT-08/2022 Comunicat tècnic CT-08/2022, relatiu a les instruccions d'auditories de les institucions postals
   CT-07/2022 Comunicat tècnic CT-07/2022, relatiu a les instruccions d'auditories de les entitats financeres bancàries
   CT-06/2022 Comunicat tècnic CT-06/2022, relatiu a les instruccions d'auditories de les entitats financeres no bancàries
   CT-05/2022 Comunicat tècnic CT-05/2022, relatiu a les instruccions d'auditories de les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida
   CT-03/2022 Comunicat tècnic CT-03/2022 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea
Any 2021
   CT-04/2021 Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre
Any 2020
   CT-07/2020 Comunicat tècnic CT-07/2020 relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina
   CT-04/2020 Comunicat Tècnic CT-04/2020, relatiu a l'adopció de mesures en el marc de la pandèmia de COVID-19
   CT-01/2020 Comunicat Tècnic CT-01/2020, que modifica la periodicitat de la tramesa d'informació periòdica establerta al CT-05/2018
Any 2018
   CT-01/2018 Comunicat Tècnic CT-01/2018 que deroga l'anterior CT-01/2014 en relació al llistat de països tercers equivalents.
   CT-04/2018 Comunicat tècnic CT-04/2018 relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND
   CT-04/2018 bis Comunicat tècnic CT-04/2018 bis relatiu a l'jornament de la resposta al comunicat tècnic CT-04/2018 destinat a tots els subjectes obligats
Any 2016
   CT-02/2016 Comunicat tècnic CT-02/2016 relatiu a l'aplicació de mesures en relació amb determinades persones i entitats
   CT-10/2016 Comunicat tècnic CT-10/2016
 
Comunicats Tècnics conjunts
Any 2021
   CT-01/2021 Comunicat tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021