Comunicats tècnics vigents

Una de les competències de la UIFAND consisteix en desenvolupar la Llei 14/2017 i el seu Reglament d’aplicació i dita tasca es pot dur a terme mitjançant la publicació de comunicats tècnics. Els comunicats tècnics són uns instruments que contenen recomanacions i orientacions que la Unitat consideri oportunes i són d’obligat compliment per part dels subjectes obligats als que van dirigits. Aquests comunicats tècnics poden ser emesos exclusivament per la UIFAND, però també conjuntament amb d’altres organismes públics.

S’ha de tenir en compte que fins l’any 2019 alguns comunicats tenien accés restringit i els podien consultar exclusivament els subjectes obligats als que eren destinats (per exemple, els comunicats d’auditoria).

Cal recordar que l’incompliment dels comunicats tècnics emesos per la UIFAND és considerat com una infracció greu, en virtut de l’establert a l’article 72 apartat 14 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Comunicats Tècnics UIFAND
Any 2024
   CT-02/2024

Comunicat tècnic CT-02/2024, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea

   CT-01/2024 Comunicat Tècnic CT-01-2024 relatiu a les obligacions del veedors digitals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Any 2023
   CT-10/2023 Comunicat Tècnic CT-10/2023, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d’alt risc segons el GAFI
   CT-09/2023 Comunicat tècnic CT-09/2023, relatiu a les instruccions d'auditories de les institucions postals
   CT-08/2023 Comunicat tècnic CT-08/2023, relatiu a les instruccions d'auditories de les entitats financeres bancàries
   CT-07/2023 Comunicat tècnic CT-07/2023, relatiu a les instruccions d'auditories de les entitats financeres no bancàries
   CT-06/2023 Comunicat tècnic CT-06/2023, relatiu a les instruccions d'auditories de les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida
   CT-02/2023 Comunicat tècnic CT-02/2023 que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu
   CT-01/2023 Comunicat tècnic CT-01/2023 que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu
Any 2022
   CT-09/2022 Comunicat tècnic CT-09/2022, relatiu als procediments de denúncia i els mecanismes per informar sobre la infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa
Any 2021
   CT-04/2021 Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre
Any 2020
   CT-07/2020 Comunicat tècnic CT-07/2020 relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina
   CT-04/2020 Comunicat Tècnic CT-04/2020, relatiu a l'adopció de mesures en el marc de la pandèmia de COVID-19
   CT-01/2020 Comunicat Tècnic CT-01/2020, que modifica la periodicitat de la tramesa d'informació periòdica establerta al CT-05/2018
Any 2018
   CT-01/2018 Comunicat Tècnic CT-01/2018 que deroga l'anterior CT-01/2014 en relació al llistat de països tercers equivalents.
   CT-04/2018 Comunicat tècnic CT-04/2018 relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND
   CT-04/2018 bis Comunicat tècnic CT-04/2018 bis relatiu a l'jornament de la resposta al comunicat tècnic CT-04/2018 destinat a tots els subjectes obligats
Any 2016
   CT-02/2016 Comunicat tècnic CT-02/2016 relatiu a l'aplicació de mesures en relació amb determinades persones i entitats
   CT-10/2016 Comunicat tècnic CT-10/2016
 
Comunicats Tècnics conjunts
Any 2021
   CT-01/2021 Comunicat tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021