Actualitat UIFAND

2019La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2019.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2019

En seguiment al comunicat d’adopció de mesures excepcionals emès per la UIFAND el proppassat 16 de març i, en resposta als dubtes manifestats per alguns subjectes obligats financers, comuniquem que:

i) S’ajorna la data de lliurament a aquesta Unitat dels informes d’auditoria en compliment dels comunicats tècnics de la UIFAND núm. CT-05/2019, CT-06/2019 i CT 07/2019, la qual passa a ser el 30 d’abril del 2020. Aquest nou termini es revisarà en funció de l’evolució de la situació.
ii) Els informes d’auditoria s’han de facilitar a la UIFAND en format electrònic, d’acord amb les mesures excepcionals ja comunicades. Els informes en format físic es podran dipositar a la bústia de la UIFAND previ avís telefònic.

Finalment, cal recordar que en aquest exercici els informes d’auditoria, a més de ser objecte de les accions de supervisió habituals, seran una font d’informació rellevant per a la revisió de l’Estudi Nacional de Risc. Per la qual cosa, sol·licitem que tots els subjectes obligats quins auditors hagin finalitzat la revisió i no tinguin necessitat d’esgotar el nou termini establert, aportin els corresponents informes quan aviat millor.

D'acord amb les indicacions sanitàries del Govern d'Andorra en relació amb la prevenció del Coronavirus (COVID-19), i davant la necessitat d'establir protocols de contenció, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra comunica que, a partir de la data d'avui, estableix un servei de mínims adoptant les següents mesures:

i) Les oficines de la UIFAND romandran obertes de les 8 a les 14 hores.

ii) En cas de necessitat i/o urgència es pot contactar, de manera prioritària, via telefònica als efectes oportuns, evitant d'aquesta manera, en el possible, la presència física.

Aquestes mesures, que pretenen garantir el servei que ofereix la UIFAND són de caràcter excepcional i es mantindran fins a nova ordre.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat Legislació nacional el text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, publicat al BOPA el 26 de febrer del 2020.

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2020, el qual adapta a la legislació vigent el CT-01/2017, relatiu als indicadors de risc i principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL.

Informe2 Avaluacio5 2019 MoneyvalEl Moneyval publica el segon informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, que es va debatre i es va adoptar en el 59è Ple del mes de desembre de 2019.

Informe (anglès)

Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.

Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions de GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i el primer informe de progrés de desembre del 2018.

En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de tres Recomanacions, essent aquestes les següents:

· La Recomanació 25 (transparència i beneficiari efectiu d’estructures jurídiques);
· La Recomanació 26 (regulació i supervisió d’institucions financeres);
· La Recomanació 28 (regulació i supervisió de subjectes obligats no financers).

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector financer no bancari, a dur a terme el seguiment continu de les relacions de negoci i a actualitzar i conservar degudament la documentació associada.

Avui ha tingut lloc la reunió inicial per l'actualització de l'Estudi Nacional de Risc 2020. Aquesta presentació ha anat adreçada al conjunt dels subjectes obligats, que representen el sector privat financer i no financer, i al sector públic, Ministeris i altres organismes de l'Estat, tots ells degudament representats.