Actualitat UIFAND

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector bancari, a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie d'accions recomanades.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2019, del 23 de maig de 2019, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga la Resolució 1/2016, de 25 de febrer del 2016.

En data d'avui, ambdues Autoritats ratifiquen la seva voluntat de col·laboració substituint l'acord anterior de 30 de novembre de 2012, per un de nou que amplia i ampara les seves noves competències.

Beneficiari efectiuLa UIFAND emet la guia del beneficiari efectiu.

La guia també es troba disponible a l'apartat "Altres publicacions".