Actualitat UIFAND

Avui ha tingut lloc la reunió inicial per l'actualització de l'Estudi Nacional de Risc 2020. Aquesta presentació ha anat adreçada al conjunt dels subjectes obligats, que representen el sector privat financer i no financer, i al sector públic, Ministeris i altres organismes de l'Estat, tots ells degudament representats.

Guia aplicacio 6 7Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “mesures restrictives”, una nova versió de la guia d’aplicació de mesures restrictives d’acord amb les recomanacions 6 i 7 del GAFI. Aquesta nova versió es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de febrer del 2017. Entre d’altres novetats, inclou la formalització dels procediments de sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives i de sol·licitud d’exclusió de la Llista. Els formularis corresponents a aquests procediments es poden trobar a la secció “formularis”.

Aprofitem l’avinentesa per recordar a tots els subjectes obligats de la necessitat d’implementar procediments efectius per detectar persones i entitats designades en les llistes a les quals es fa referència a la guia i, en cas afirmatiu, l’aplicació immediata de mesures restrictives envers aquella persona o entitat (finalització de la prestació del producte o servei i bloqueig dels fons, principalment), així com la comunicació d’aquesta situació a la UIFAND mitjançant els formularis habilitats a tal efecte i que podran trobar a la secció “formularis”. Aquest procediment difereix del que s’ha d’aplicar en cas de sospita de blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme, situació en la que s’ha d’efectuar una declaració d’operació sospitosa, emprant el seu propi formulari, i que no implica l’aplicació de cap mesura addicional de caràcter restrictiu.

En el 59é Ple del Moneyval, celebrat aquest desembre, s'ha aprovat i adoptat el 2on informe de progrés del Principat d'Andorra del 5è cicle d'avaluacions mútues.

L'actual situació d'anotacions de les Recomanacions GAFI, molt satisfactòria, comporta que s'hagi sol·licitat al Principat a reportar pel 3er informe de progrés, amb posterioritat a les previsions inicials, i en aquest cas pel mes de juliol del 2021.

Un cop es publiqui l'informe per part del Moneyval, aquest es trobarà disponible a la pàgina web de la UIFAND.

La UIFAND comunica que, a partir del dia 27 de novembre del 2019, disposarà d’una nova pàgina web a efectes de comunicació i consulta pels interessats.

Aquesta nova pàgina web, també disponible en anglès, comporta l’actualització del seu contingut i una més fàcil i pràctica navegació.

La Comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme emet la Resolució 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019, per la qual s'incorpora una nova entitat a la llista del Principat d'Andorra de les persones i entitats vinculades amb les activitats terroristes, el seu finançament, la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

moneyvalEn data d'avui el MONEYVAL ha publicat el seu informe anual d'activitats corresponent a l'exercici 2018 en el qual, respecte al Principat d'Andorra, indica el progrés assolit en relació amb 12 de les Recomanacions del GAFI i insta a continuar els esforços de millora del nostre sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

MONEYVAL Annual report 2018 [ENG] (1,46 Mb)

MONEYVAL Rapport annuel 2018 [FR] (5,82 Mb)

Memoria 2018El dia 2 d'agost de 2019, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2018 (en català)