BC/FT

Blanqueig de diners o valors (BC)

És el procés que consisteix en donar una aparença de legitimitat a uns béns (diners, actius, propietats, etc.) provinents d’una activitat delictiva. Tradicionalment s’ha considerat que el procés de blanqueig de diners o valors consisteix en tres fases:

  1. Col·locació: introducció dels fons d’origen il·lícit en el sistema financer.
  2. Encobriment: procés d’ocultació i separació dels fons del seu origen il·lícit i titularitat mitjançant la utilització de transaccions complexes.
  3. Integració: reintroducció dels fons blanquejats en l’economia donant-los una aparença legítima (per exemple, rescat de pòlisses, compra de béns, acords de préstec, etc.).

Són susceptibles de ser considerades responsables de blanqueig tant les persones que realitzen el delicte principal com qualsevol altra persona que ajuda a cometre el delicte o a dissimular la procedència il·lícita dels fons. Així mateix, cal tenir present que la temptativa, la conspiració i la provocació també són fets punibles.

Les conductes que comporten blanqueig de diners o valors estan perseguides per tota la comunitat internacional ja que afecten negativament a les economies locals per la inestabilitat que poden provocar, la pèrdua d’ingressos fiscals, la mala reputació del país o l’augment dels delictes i la corrupció, entre d’altres.

El Codi Penal d’Andorra defineix el blanqueig de capital de la següent manera:

Document d’interès:

Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig

 

Finançament del terrorisme (FT)

El finançament del terrorisme implica qualsevol forma d’acció econòmica, ajuda o mediació que proporcioni suport financer a terroristes individuals i/o organitzacions terroristes per tal de facilitar la comissió d’actes de terrorisme en favor de la seva ideologia. Tot i que l’objectiu principal dels terroristes i/o organitzacions terroristes no és econòmic, aquests criminals necessiten fons per dur a terme les seves activitats, que poden provenir tant de fonts lícites com de fons il·lícites, a diferència dels fons destinats al blanqueig de capitals.

El Codi Penal d’Andorra defineix el finançament de terrorisme de la següent manera:

 Document d’interès:

 Tipologies de finançament de terrorisme 

 Informe de GAFI sobre els riscos emergents de finançament de terrorisme (ENG) 

 

Principals diferències entre BC i FT

  BC FT
Origen dels fons Il·lícit Lícit o il·lícit
Import de les transaccions Generalment imports elevats sovint fragmentats per evitar controls addicionals Generalment imports petits per sota dels llindars de control
Canals utilitzats Principalment sistema financer regulat i mitjançant xarxes complexes que involucren societats pantalla, accions al portador o paradisos fiscals Principalment sistemes informals de transacció de diners (hawala, transport físic, etc.)
Propòsit/motivació Lucre Ideològic
Traçabilitat dels fons Circular, els diners generats es reintegren en el sistema financer, retornen a la persona que els va generar o es reutilitzen per futures operacions de blanqueig Lineal, es recapten els fons que van destinats a una persona o grup amb finalitat terrorista
Focus de detecció Operacions sospitoses com ara dipòsits que no s'ajusten al patrimoni del client o a la seva activitat esperada Relacions sospitoses, com ara transferències de fons entre parts que no semblen tenir cap relació