Agents immobiliaris

A. Definició del subjecte obligat

Es consideren agents immobiliaris les persones físiques i jurídiques que obtenen els seus ingressos de l’activitat de mediació en les transaccions relatives a la compravenda i permuta de béns immobles, mediació en arrendaments, etc.

Cal tenir present que els agents immobiliaris són subjectes obligats per la Llei 14/2017 si realitzen activitats relacionades amb la compravenda d’immobles i també quan actuïn com a intermediaris en l’arrendament de béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui igual o superior a 10.000€.

Aquests professionals han d’estar degudament autoritzats pel Govern i registrats al Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris del Principat d’Andorra (AGIA).

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als agents immobiliaris.

Per a més informació:

- Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000

- Article 2 d) de la Llei 14/2017.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels agents immobiliaris establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: