Agents immobiliaris

A. Definició del subjecte obligat

Es consideren agents immobiliaris les persones físiques i jurídiques que obtenen els seus ingressos de l’activitat de mediació en les transaccions relatives a la compravenda i permuta de béns immobles, mediació en arrendaments, etc. No obstant això, s’ha de puntualitzar que els agents immobiliaris són subjectes obligats per la Llei 14/2017 només si realitzen activitats relacionades amb la compravenda d’immobles. Aquests professionals han d’estar degudament autoritzats pel Govern i registrats en el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris del Principat d’Andorra (AGIA).

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als agents immobiliaris.B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels agents immobiliaris establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: