Què és la UIFAND?

3

La UIFAND és l’òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.

La seva descripció, competències i funcions venen definides en el capítol X de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Històric

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra va iniciar la seva activitat el dia 24 de juliol del 2001 amb el nom de “Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)”, a conseqüència de l'aprovació pel Consell General el 29 de desembre del 2000 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional.

La Unitat va canviar el nom de “UPB” per “UIF” amb l’entrada en vigor de la Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000.

Finalment, es canviar l’acrònim per “UIFAND” (Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra), amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2015, de 29 de desembre, de modificació de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, a fi d’una correcta identificació d’aquest organisme andorrà en l’àmbit internacional.

Funcions

La UIFAND té les funcions d'instrucció, de decisió i de proposició següents:

a.

Dirigir i impulsar les activitats de detecció, prevenció i de lluita contra la utilització de les entitats del sistema financer o d'una altra naturalesa del país per al blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d’armes de destrucció massiva. A aquest efecte, la UIFAND pot emetre comunicats tècnics, que són comunicats a través de la pàgina web de la UIFAND, a fi de desenvolupar aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, que són de compliment obligatori, i les recomanacions i orientacions que consideri oportunes. Així mateix, la UIFAND proveeix els subjectes obligats de la informació necessària sobre els tràmits que cal seguir en realitzar una declaració conforme al que estableix la Llei. En aquest sentit, la UIFAND ha d’aprovar un model de declaració i unes instruccions sobre a seva utilització.

b. Sol·licitar qualsevol informació o documents als subjectes obligats en l’exercici de les seves funcions, així com verificar el compliment de la Llei i la normativa que la desenvolupa.
c. Realitzar inspeccions in situ per verificar el compliment de la Llei i de la normativa que la desenvolupa i, en particular, per a l’anàlisi dels dossiers i expedients concrets que la UIFAND determini.
d. Demanar i enviar a les autoritats judicials, el Departament de Policia, el Cos de Duana, o qualsevol ens de l’Administració, qualsevol informació que sigui transcendent per l’exercici de llur funcions.
e. Recollir, reunir i analitzar les declaracions dels subjectes obligats, així com totes les comunicacions escrites o verbals rebudes i fer una valoració dels fets.
f. Realitzar una anàlisi operativa centrada en casos individuals i objectius específics o d’informació seleccionada adequada, depenent del tipus i volum de les comunicacions rebudes i l’ús previst de la informació després de la seva transmissió.
g. Realitzar una anàlisi estratègica que examini les tendències i pautes del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
h. Ordenar el bloqueig de les operacions que estimi oportunes per considerar que, a la llum de les investigacions realitzades en l’exercici de les seves funcions, hi ha indicis d’un acte de blanqueig o de finançament de terrorisme.
i. Cooperar amb altres organismes estrangers equivalents.
j. Sancionar les infraccions administratives lleus establertes per la Llei 14/2017.
k. Trametre a Govern els dossiers instruïts en què apareixen fets que poden ser constitutius d’una infracció administrativa greu i molt greu, acompanyats d’una proposta de sanció.
l. Trametre i rebre qualsevol informació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances i d’altres ens de l’Administració, en el marc d’una relació de cooperació mútua, que sigui transcendent per l’exercici de les seves funcions.
m. Sotmetre al Ministeri Fiscal els casos en què apareixen sospites raonables de la comissió d’una infracció penal.
n. Arxivar els casos restants i conservar-ne els dossiers durant un període mínim de deu anys.
o. Sotmetre al Govern propostes legislatives o reglamentàries relatives a la detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva, així com prestar-li assessorament en la matèria.
p. Elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per tal d’avaluar l’eficàcia de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.
q. Designar l'organisme autoregulador o el col•legi professional de l'activitat de què es tracti com l'organisme a qui els subjectes obligats no financers han d'informar en primera instància.
r. Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.

Composició

La UIFAND es composa del Cap de la UIFAND i, com a mínim d’una persona de competència tècnica reconeguda en l’àmbit jurídic, dues persones de competència tècnica reconeguda en l’àmbit financer i dues persones de competència tècnica reconeguda del Departament de Policia, juntament amb el personal administratiu de la UIFAND (segons l'article 56 de la Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme).

En compliment de l'article 57.6 de la Llei 14/2017, la composició de la UIFAND es publica al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

org uifand

 

Ubicació

UIFAND
Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra
C/ Dr. Vilanova 15-17, planta -4
AD500 Andorra la Vella
Tel.: +376 806 730
Fax: +376 828 842
A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Horaris d'atenció al públic
De dilluns a dijous: de 8 a 13h30 i de 15h a 17h
Divendres de 8 a 15h

Horari intensiu en època de vacances escolars
De dilluns a divendres de 8 a 15h