Actualitat UIFAND

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-02/2020, el qual adapta a la legislació vigent el CT-01/2017, relatiu als indicadors de risc i principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL.

Informe2 Avaluacio5 2019 MoneyvalEl Moneyval publica el segon informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, que es va debatre i es va adoptar en el 59è Ple del mes de desembre de 2019.

Informe (anglès)

Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.

Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions de GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i el primer informe de progrés de desembre del 2018.

En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de tres Recomanacions, essent aquestes les següents:

· La Recomanació 25 (transparència i beneficiari efectiu d’estructures jurídiques);
· La Recomanació 26 (regulació i supervisió d’institucions financeres);
· La Recomanació 28 (regulació i supervisió de subjectes obligats no financers).

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector financer no bancari, a dur a terme el seguiment continu de les relacions de negoci i a actualitzar i conservar degudament la documentació associada.

Avui ha tingut lloc la reunió inicial per l'actualització de l'Estudi Nacional de Risc 2020. Aquesta presentació ha anat adreçada al conjunt dels subjectes obligats, que representen el sector privat financer i no financer, i al sector públic, Ministeris i altres organismes de l'Estat, tots ells degudament representats.

Guia aplicacio 6 7Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “mesures restrictives”, una nova versió de la guia d’aplicació de mesures restrictives d’acord amb les recomanacions 6 i 7 del GAFI. Aquesta nova versió es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de febrer del 2017. Entre d’altres novetats, inclou la formalització dels procediments de sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives i de sol·licitud d’exclusió de la Llista. Els formularis corresponents a aquests procediments es poden trobar a la secció “formularis”.

Aprofitem l’avinentesa per recordar a tots els subjectes obligats de la necessitat d’implementar procediments efectius per detectar persones i entitats designades en les llistes a les quals es fa referència a la guia i, en cas afirmatiu, l’aplicació immediata de mesures restrictives envers aquella persona o entitat (finalització de la prestació del producte o servei i bloqueig dels fons, principalment), així com la comunicació d’aquesta situació a la UIFAND mitjançant els formularis habilitats a tal efecte i que podran trobar a la secció “formularis”. Aquest procediment difereix del que s’ha d’aplicar en cas de sospita de blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme, situació en la que s’ha d’efectuar una declaració d’operació sospitosa, emprant el seu propi formulari, i que no implica l’aplicació de cap mesura addicional de caràcter restrictiu.

En el 59é Ple del Moneyval, celebrat aquest desembre, s'ha aprovat i adoptat el 2on informe de progrés del Principat d'Andorra del 5è cicle d'avaluacions mútues.

L'actual situació d'anotacions de les Recomanacions GAFI, molt satisfactòria, comporta que s'hagi sol·licitat al Principat a reportar pel 3er informe de progrés, amb posterioritat a les previsions inicials, i en aquest cas pel mes de juliol del 2021.

Un cop es publiqui l'informe per part del Moneyval, aquest es trobarà disponible a la pàgina web de la UIFAND.

La UIFAND comunica que, a partir del dia 27 de novembre del 2019, disposarà d’una nova pàgina web a efectes de comunicació i consulta pels interessats.

Aquesta nova pàgina web, també disponible en anglès, comporta l’actualització del seu contingut i una més fàcil i pràctica navegació.