OSAL

A. Definició del subjecte obligat

a) Associacions
Una associació és tota agrupació voluntària de tres o més persones per la qual pretenguin aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu. També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa a les associacions.

Per a més informació

Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000


b) Fundacions

Les fundacions privades són entitats sense afany de lucre, que afecten irrevocablement uns béns o uns drets a la realització de finalitats d’interès general.

Quant a les fundacions del sector públic, són totes aquelles que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, dels òrgans de l’Estat, les administracions públiques i les entitats parapúbliques o de dret públic d’Andorra o les administracions públiques i les entitats de dret públic de l’estranger o quin patrimoni fundacional estigui format en més del 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per les entitats referides.

Són subjectes obligats tant les fundacions privades com les fundacions públiques i també les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa.

Per a més informació

Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions


c) Altres entitats sense ànim de lucre

Addicionalment a les fundacions i associacions, també són subjectes obligats de la disposició addicional primera de la Llei 14/2017, altres entitats sense ànim de lucre.

Entra en aquesta categoria la persona o estructura jurídica o organització que principalment es dedica a la recaptació o desemborsament de fons per fins tals com propòsits caritatius, religiosos, culturals, educatius, socials o fraternals, o per la realització d’altres tipus de bones obres.B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions de les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: