OSAL

A. Definició del subjecte obligat

Les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) són, d’acord amb la definició establerta pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), i com també recull l’article 3.19 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme (Llei 14/2017), totes aquelles persones o estructures jurídiques, o organitzacions, incloent-hi associacions i fundacions, que principalment es dediquen a la recaptació o el desemborsament de fons per a fins com ara propòsits caritatius, culturals, educatius, socials o fraternals, o per a la realització d’altres tipus de bones obres.

En relació a les associacions, cal tenir present que es tracta de tota agrupació voluntària de tres o més persones per la qual pretenguin aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu. També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa a les associacions.

Pel que fa a les fundacions, cal tenir present que es tracta d’entitats sense afany de lucre, que afecten irrevocablement uns béns o uns drets a la realització de finalitats d’interès general.

Quant a les fundacions del sector públic, són totes aquelles que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, dels òrgans de l’Estat, les administracions públiques i les entitats parapúbliques o de dret públic d’Andorra o les administracions públiques i les entitats de dret públic de l’estranger o quin patrimoni fundacional estigui format en més del 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per les entitats referides.

Són subjectes obligats tant les fundacions privades com les fundacions públiques i també les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa.

Per últim, cal fer èmfasi en el fet de que reglamentàriament es pot determinar, sobre la base d’una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d’informació que siguin rellevants, el grup d’organitzacions que seran subjectes obligats, identificant les característiques i el tipus d’organitzacions que, en virtut de les seves activitats i particularitats, són susceptibles d’estar exposades al risc de ser utilitzades per a finalitats de finançament del terrorisme.

Addicionalment, destacar que les fundacions i associacions així com altres tipus d’organitzacions sense ànim de lucre es troben subjectes a la Llei 14/2017 per la seva Disposició addicional primera.

Per a més informació: veure article 3.19 de la Llei 14/2017, Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000 i Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions.

B. Obligacions del subjecte obligat

La principal obligació de les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) establerta per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme és vetllar per a no ser utilitzades per finalitats terroristes o de blanqueig, o per canalitzar fons o recursos a les persones i entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes.

En aquest sentit, les OSALs han d’adoptar un seguit d’actuacions addicionals i mesures mitigadores: