Companyies d’assegurances i reassegurances autoritzades a operar en el ram de vida

A. Definició del subjecte obligat

Les companyies d’assegurances i reassegurances que es consideren subjectes obligats són les entitats habilitades per operar al Principat d’Andorra en el ram de vida amb la pertinent autorització.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa a les companyies d’assegurances i reassegurances en el ram de vida.

Per a més informació:

- Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principal d’Andorra

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions de les companyies d’assegurances i reassegurances autoritzades a operar en el ram de vida establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: