Actualitat UIFAND

De conformitat amb el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 49 ter de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000“la UIF ha de mantenir en la seva pàgina web una llista actualitzada dels estats i territoris que tinguin la condició de país tercer equivalent”, entenent per tal als estats o territoris que imposin requisits equivalents als de l’LCPI.

Es recorda que les mesures de diligència deguda simplificada únicament es poden aplicar a clients que siguin subjectes obligats financers i que això no implica, en cap cas, la inaplicació de mesures de diligència deguda, sinó únicament la possibilitat de reduir-les.

Comunicat tècnic CT-01/2014 relatiu a la llista de tercers països equivalents

21112013-ProgramaFormacio20Entre els dies 2 i 6 de desembre del 2013 es realitzaran sessions formatives de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als següents subjectes obligats: agents immobiliaris que realizin compravenda d'immobles, joiers i companyies i corredors d'assegurances que operin en el ram de vida.

Programa de formació 2013 (PDF, 254 Kb.)

Aquesta modificació del Codi Penal respon a diversos requeriments d'organismes internacionals com el Greco, el Moneyval i també per la transposició de l'Acord Monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea. El tipus de blanqueig de diners o valors ha estat modificat i ampliat tant en relació amb les conductes típiques, com en relació amb el subjecte actiu del tipus, i els delictes que poden originar-lo. També hi ha hagut una modificació important en matèria d’autoblanqueig, en desaparèixer l’exclusió de punició en relació amb les conductes de conversió i transmissió, de manera que ara es castiga la conducta de l’autor del delicte origen i es manté l’exclusió en relació amb les conductes d’adquisició, ús i possessió, així com respecte a l’ocultació o l’encobriment. Finalment, la llista de delictes origen del blanqueig s’ha vist augmentada considerablement, seguint les recomanacions del Moneyval i la llista de categories d’infraccions definides pel GAFI.

Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal.

uif-2012El dia 16/09/2013, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2012.

· Memòria d'activitats 2012 (18 Mb.)

A l'accès restringit esta disponible la nota informativa o el complement d'auditoria destinat a les institucions de gir postal.

La Unitat d'Intel·ligència Financera té el plaer de comunicar la incorporació del Comissari major de Policia, Sr. Jordi LLUÍS FRANCÉS, a l'àrea operacional de la UIF.