Entitats operatives del sistema financer

A. Definició del subjecte obligat

Les entitats operatives del sistema financer són subjectes obligats en matèria de PBC/FT. Es consideren entitats operatives del sistema financer andorrà:

  • Les entitats bancàries;
  • Les entitats financeres d’inversió (societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis i assessors financers);
  • Les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva;
  • Les entitats financeres, no bancàries, de crèdit especialitzat;
  • Les entitats de pagament; i
  • Les entitats de diner electrònic.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa a les d’una entitat operativa del sistema financer.

Per a més informació:

- Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitat financeres al Principat d’Andorra

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions de les entitats operatives del sistema financer establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: