09/10/2020 - Aprovació de la resolució 1/2020, relativa a l'adopció de determinades mesures restrictives

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2020, del 9 d'octubre de 2020, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.