21/06/2018 - Comunicat tècnic destinat a tots els subjectes obligats

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis". Aquest formulari s'ha de facilitar degudament complimentat abans de l'1 d'octubre del 2018.